Algemene voorwaarden dienstverlening

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Dialogisch en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

2. Garantie

Dialogisch verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te (doen) voeren.

3. Vertrouwelijkheid

Dialogisch zal de binnen het kader van de opdracht vallende belangen van de opdrachtgever en diens medewerkers voorop stellen. Dialogisch acht zich verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever.

4. Personeel

Indien Dialogisch meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is, kan Dialogisch besluiten een andere medewerker de opdracht te laten uitvoeren of de samenstelling van het projectteam te wijzigen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorgenomen wijziging de kwaliteit van de uitvoering niet mag verminderen, noch de continuïteit van de opdracht in gevaar mag brengen.

5. Tarieven en kosten

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte en de overeenkomst aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Bedoelde kosten worden, indien deze niet zijn inbegrepen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een verandering van het niveau van lonen en/of kosten gedurende de looptijd van de opdracht, die Dialogisch noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Indien een dergelijke aanpassing plaatsvindt binnen drie maanden na de startdatum van de uitvoering van een opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen, met dien verstande dat de reeds geleverde diensten moeten worden betaald tegen het oorspronkelijke tarief.

6. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders wordt overeengekomen, zendt Dialogisch bij aanvang van de opdracht een nota aan de opdrachtgever voor het totale bedrag van de overeengekomen opdracht. Na afloop van de opdracht kan nog een eindafrekening volgen in verband met onkosten die nog niet in rekening waren gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de betreffende nota, tenzij anders wordt overeengekomen. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Dialogisch de uitvoering van de opdracht opschorten. Reclamaties tegen een declaratie dienen binnen 15 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk te worden ingediend. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever.

7. Tussentijdse wijziging c.q. beëindiging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan veranderen. Ofwel omdat dit noodzakelijk wordt geacht in het kader van de zorgvuldige uitvoering van de opdracht, ofwel omdat partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en /of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden gewijzigd en / of uitgebreid dient te worden. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de onkostenvergoedingen beïnvloedt, zal Dialogisch dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Dialogisch de noodzakelijk aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan Dialogisch de overeenkomst steeds te allen tijde eenzijdig beëindigen, indien Dialogisch meent dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeengekomen opdrachtbevestiging. Dialogisch zal zulks schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever duidelijk maken. Indien één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, met behoud van rechten.

8. Annulering van een afspraak

Het annuleren van een afspraak door de opdrachtgever geschiedt te allen tijde schriftelijk.

Bij ‘Opleidingen’:

Bij annulering tot acht weken vóór aanvang van het programma is 30% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen acht weken tot vier weken vóór aanvang van het programma, bedragen de annuleringskosten 50% van het deelnamebedrag alsmede 50% van de overeengekomen verblijfskosten. Bij annulering binnen vier weken vóór aanvang van het programma of indien de deelnemer niet komt opdagen, blijft 100% van de deelnamekosten en 100% van de overeengekomen verblijfskosten verschuldigd.

Bij ‘In-company programma’s / maatwerk / consultancytrajecten’:

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 weken voor aanvang. Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang brengt Dialogisch 50% van het honorarium in rekening. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang brengt ShiftsHappen het gehele afgesproken honorarium in rekening.

Bij ‘Coaching‘:

Een annulering van een afspraak voor een gesprek in het kader van een overeengekomen opdracht dient uiterlijk 48 uur van tevoren aan Dialogisch te worden doorgegeven, anders zal het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.

9. Vervanging aanwezigen bij trainingen

Een training of leergang heeft het beste resultaat als de deelnemers alle trainingsdagen volgen. Er bestaat geen recht op vervanging van trainings- of leergangdagen waaraan men niet heeft deelgenomen.

10. Annulering van een opdracht

Bij annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen opdracht geldt in het algemeen dat de reeds gemaakte voorbereidingskosten door Dialogisch in rekening worden gebracht, met een minimum van 10% van het totaalbedrag.

11. Overmacht

Dialogisch behoudt zich het recht voor te allen tijde de vastgestelde data te wijzigen c.q. te annuleren in geval van overmachtsituaties, waaronder zij behalve van buitenaf komende omstandigheden als extreme weersomstandigheden en dergelijke, mede begrijpt het uitvallen van projectmedewerkers wegens ziekte of beëindiging van het dienstverband, waarbij tijdige vervanging niet mogelijk blijkt. Dialogisch is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan aan de zijde van de opdrachtgever of deelnemer aan een open-inschrijvingstraining of -opleiding, indien Dialogisch genoodzaakt is zich op overmacht te beroepen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van door Dialogisch verstrekte syllabi, werkboeken en informatie zijn en blijven bij Dialogisch  en gaan nimmer over op de opdrachtgever of de deelnemers aan een open-inschrijvingstraining of -opleiding. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden nadat Dialogisch daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

13. Aansprakelijkheid

Dialogisch aanvaardt aansprakelijkheid voor de schade die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Dialogisch in de uitvoering van de overeengekomen opdracht. De aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van het honorarium dat Dialogisch voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen.

14. Geschillenregeling

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeengekomen opdracht mochten ontstaan, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter en vallen onder Belgische rechtspraak.